Dominicus Cassiopijn

ook: Dominicus Cassiopijn
-kapitein
-In 1623 in garnizoen te Heusden (dopen zoon)
-21 november 1630 sergeant-majoor NH regiment
-17 september 1637 commandeur (AAB: gouverneur) van Geertruidenberg 1637-1651.
-na dood Frederik Hendrik in 1647 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel NH regiment

https://www.dbnl.org/tekst/huyg001jawo12_01/huyg001jawo12_01_0003.php
Gedichten Constantijn Huygens.
Deel 4: 1644-1652
[1646]
Dominicus Cassiopijn werd in 1620 kapitein, was later luitenant-kolonel en van 1637-1651 gouverneur van Geertruidenberg (vgl. Izaak van Nuyssenburg, Korte beschrijving van Geertruidenberg, 1774, blz. 183).

Aen Cassiopin, gouverneur tot Geertruydenbergh1).
Ontfangen bij mij onderschreven,
Niet d’eerste male van mijn leven,
Tot laste van ’tGouvernement
Van Geertruij’nberg myn’ volle rent
Van Steur in ’tsout twee tonnen teffens
Met een’ geroockten Salm daerneffens,
En houde mij mitsdien voldaen
Voor dese reise, mits voort aen
De Gouverneur mijn rente-geller,
Mijn Salm-facteur, mijn’ Steurbesteller
Op jaerlixe voldoening’ pass’.
Want of ick hem de Rente rass
Sal lijden of niet af te leggen
Siet, dat en kan ick soo niet seggen.
Geschreven op November drij
Sess hondert veertich sess; door mij
Rentheffer, en tot meer betuijgens
Geteeckent met mijn’ hand C. Huijgens.
3. Nou. Hagae.

In het volgende boek staat zijn genealogie vermeld, helaas niet helemaal online te lezen:
La principauté d’Orange de 1470 à 1580: une société en mutation, Volume 2
Door W. F. Leemans

19 Raad van Brabant, 1586 – 1811
1677
https://www.bhic.nl/media/document/file/sovgereed_202011.xlsx
Louis Waltheri in ‘s-Hertogenbosch, als gemachtigde van Johanna Wittenbroek, weduwe Dominicus van Cassiopijn, in leven gouverneur van Geertruidenberg, of haar erfgenamen, contra gebruikers van landen onder Empel, toebehorend aan heer van Empel en Meerwijk: achterstallige betaling erfelijke rente op die landen

Cassiopyn, van | 1615~
Kroniek Hist Gen 1853 p 163
Achternamenindex
Dominicus van Cassiopijn lieutenant van capitein Borwater, “t welck hij 14 jaren bedient heeft”, solliciteert naar een capiteinschap

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/catelijn-jans-taks
In 1644 trouwde Catelijn, met toestemming van haar vader, met schipper Sebrecht Paulus uit Capelle. Die toestemming werd gegeven in Geertruidenberg, waar kapitein Cassiopijn gouverneur was.

Dominicus Cassiopijn
kapitein, commandant van Crèvecoeur

06/11/1627, 9
Dominicus Cassiopijn , commandant op het fort te Crèvecoeur, meldt dat diverse goederen uitgevoerd

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Dominicq van Cassiopijn
Periode: 1586 – 1792
Naam Dominicq van Cassiopijn
Functie Luitenant Kolonel [regiment Van Nassau Noord-Holland]
Voorganger graaf Henrik van Nassau
Datum 04-04-1647

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 36
het inventarisnummer van het stadhuis in Hoorn
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
schouderportret man naar rechts, harnas, platte kraag met kant afgezet,
oranje sjerp schuin over borst;rechtsboven:’36’;achterzijde: ‘Cap: Dominijg
van Casiopijn’

https://www.academia.edu/54893922/Ik_ben_van_Stramproij_Migratie_tussen_1300_en_1800
Dominicus Cassiopijn werd omstreeks 1584 geboren in den Haag en overlijdt eind december 1650, waarna hij op 6 januari 1651 in Geertruidenberg wordt begraven. Hij begon zijn militaire loopbaan als commandant van het fort Crévecoeur, werd benoemd tot luitenant-colonel en commandant van een regiment Infanterie en was van 1637 tot 1651 gouverneur van de vesting Geertruidenberg. Dominicus trouwde met Johanna van Uijtenbroek, die na de dood van Dominicus hertrouwde met Steven Coops, zijn opvolger als gouverneur van Geertruidenberg.

Briefwisseling van Constantijn Huygens
3324. D. van Cassiopijn
Het doet mij genoegen, dat Z.H. mij heeft laten zeggen, dat ik naar Geertruidenberg kan gaan, en kapitein Ryswyck (*), die voor sergeant-majoor fungeert, te Nijmegen laten, want ik heb geelzucht gekregen en lijd ook aan graveel. G[eertruiden] Berge, den 21 July 1643.
—-
(*) Waarschijnlijk Adolf van Ryswyck – er waren in 1643 drie kapiteins van dien naam – die in 1630 kapitein werd en van 1645 tot 1654 sergeant-majoor of wachtmeester te Nijmegen is geweest.
Hij diende tot 1661. (Meded. van den Heer Wakker.)

https://www.delpher.nl/nl/api/resource?identifier=MMKB02:100007765:00295&coll=boeken&operation=download&type=objectocr
234
kapiteins bij het regiment Hollandsche gardes — George de Hartoge ,
OïTO van LlMBURS, WlLLEM van HULSBERGEN en MeYNARD de PER-
ceval — sergeant-majoor resp. bij de regimenten van de kolonels Wigbolt van der Does, Hendrik Tihxl van Bulkestevn, Johan van Beveren en Robbert van Ittersum ; de luitenant-kolonel Cassiopijn van het regiment van laatstgenoemden kolonel bezat van ouds een compagnie by het regiment van kolonel Mathijs van Asperen-Heeswijk. Holland bepaalde , dat hunne compagnieën, met verandering der vaandels, moesten overgaan naar de regimenten, waarbij zy als hoofdofficier dienden, en dat voortaan de majoorsplaatsen zouden worden aangevuld door de kapiteins van het regiment. In 1668 begon de stryd tegen het bekleeden van twee „hooft charges” in verschillende regimenten, tegen het bezit van twee compagnieën en tegen de aanstelling van officieren by een regiment, die daarbij geen compagnie of wel een compagnie in een ander bezaten, waarvan het gevolg was, dat de regimenten niet volgens formatie konden te velde komen. Reeds in 1599 had men getracht daartegen op te komen; maar zoolang de bondgenooten niet tot overeenstemming geraakten; viel aan een oplossing niet te denken. De meestér-generaal der artillerie Wigbolt van der Does bezat een compagnie op Holland en een op Zeeland; bovendien was mj kolonel van de infanterie en gouverneur van Sluis, ’t Gaf weinig of Holland al afstand van een der beide „hooft charges” of van een der twee compagnieën vergde; haar invloed ter zake reikte niet verder dan tot de grenzen der provincie. Barton de Montbas was kolonel en kapitein der infanterie, teven sergeant-majoor der cavalerie en ritmeester. Door Holland gedwongen om te kiezen, verkocht hy zyn regiment en deed afstand van zyn compagnie te voet. In 1670 werd hy kolonel der cavalerie; de Raad van State verklaarde hem ouder in rang dan de meeste kolonels der cavalerie, op grond zyner vroegere aanstelling tot kolonel der infanterie, welke uitspraak groote verontwaardiging verwekte (1). De Raad van State bood op 10 April 1668 een ïyst aan de Staten-Generaal van hoofdofficieren met twee „hooft charges”, waarop voorkwamen —
graaf Maurits van Solms — kolonel te paard lichting 1665, luitenantkolonel en kapitein te voet op Holland;
George Johan van Weede-Walenburg — kolonel.en kapitein lichting 1665, luitenant-kolonel en kapitein van een oud regiment op Utrecht;
Jacob van Goltstein — kolonel te voet lichting 1665 op Gelderland, kapitein op Holland;
graaf Bernard van Wittgenstein — kolonel te voet lichting 1665, kapitein bij een oud regiment op Holland;
(1) Res. H. 1, 17 December 1667, 14 April, Res. R. v. St. 11 Januari, Secr..Res. S. G. 23 Mei 1668, Res. S. G. 10, 16 April 1670-

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van-der-meer/I506004.php
3324. D. VAN CASSIOPIJN 9. (L. B.)
Desen bijgaenden brijeff sal Uwe Ed. Believen aen syn Hooch: te behandigen;
de andere nevensgaende geschriften hebhe in syn H.” missive nyet willen sluyten; Uwe Ed. Can deselve neffens den bryeff overleveren, als ook de rescontres van dei 1 predicant, met syii eygeii liant geschrevea I ), hyerbij gaende, die soet sun. Het siiigen van 1 Dezcm Inridamus iii de kerck van Eyndoven en sal ick noyt aiiders noenien als cantica Cantelmi; liet verniaeclr, dat hy des Vrydachs naui in het clooster te Eyndoveii by de moniiickeu, heeft de predicant eensdeels aengeroert. Dan dit wordt my noch gesegt, dat by vandaer het huys te Heesicli wilde ueemcn , daernaer Crevecoeur, oock 8.t L4 clries, vindat liet syii naein liadde. Hadde ocli noch een miatresse, die Geertriiyda lieeten, meynden G. Berge, ende so voort. Ick can iiocli nyet syeii, dat syn desaeyneii so bijster groot syn. Hoewel my gesegt wordt naer het toeslupten van syn H. tS bryeff, dat hy noch meerder volclr soude gecregen liebben.” Het doet inij genoegen, dat H. mij heeft laten zeggen, dat ik naar Qeertruidenberg kan gaan, en kapitein Ryswyck ?), die voor sergeant-majoor fungeert, te Nijmegen laten, want ik heb geelzucht gekregen en lijd ook aan graveel. G(eertriiiden) Berge, den 21 July 1643.

4837. D. CASSIOPIJN. (A. H.)
Er zin hier in het magazijn niet genoeg geweren, om de comipagnie van den heer van Asperen ’te wapenen, imar ik heb mar Dordt geschreven. De omgevallen muur wordt hersteld. Een soldaat, die van verraad verdacht wordt, heb ik gevangen Iaten nemen. G(eertrnyden) Berge, den 7 July 1648. De heer Biiysero is hier voor de tienden.

22-08-1629, van kapitein Cassiopijn en die van kapitein Ter Mullen naar Gorinchem zou sturen. …Brederode moet de compagnie van Cassiopijn op patent van Z.Exc. Naar Gorinchem laten vertrekken en Z. Exc. Bekendmaken.
22/08/1629, Brederode deelt ter vergadering mee dat Z. Exc. Hem eerder had geschreven dat zodra de compagnieën burgers uit Delft en ‘s-Gravenhage hier te Utrecht zouden aankomen, hij de compagnieën van kapitein Cassiopijn en die van kapitein Ter Mullen naar Gorinchem zou sturen. Nu de twee compagnieën burgers waren aangekomen verzoekt Brederode om het oordeel van HHM. Brederode moet de compagnie van Cassiopijn op patent van Z. Exc. Naar Gorinchem laten vertrekken en Z. Exc. Bekendmaken dat de compagnie van kapitein Ter Mullen hier niet is gekomen met de redenen daarvan. Daarnaast zal hij Z. Exc. In overweging geven de compagnie weer terug te sturen om hieruit een nieuwe compagnie te formeren.

Portret van Dominique Cassiopijn (?-?)
(Westfries Museum, Hoorn)

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamDominicus Cassiopijn
Woonplaats?
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Luitenant-Kolonel
Noord-Hollands Regiment - sergeant
Officier van:1615?
Officier tot1651
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43583
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTEngelbert van Schrieck
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTCornelis Sijms

Andere Noord-Hollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins