A23-419

Brief 1 van Ludolf Potter: Langakkerschans 23 juni 1629

Welgeboeren Graeff Genadiger heer,

Alsoe die heeren Gedeputerde staten van vrieslant belieff hebben mij mit vijftijch soldaeten mijnder compagnie te licht ut Embden sijn ick den 12 deser volgens de haere patente hier aengecomen den commandeur Aysma is den 15 derselver vroechte schepe durch patente van Sijne Princl: exce: van hier naer Campen gevaeren ende alsoe d’heeren Gecommitteerde van beijde provincien veel warcken alhier voor mijn comste bestedet hadden daer van niet [………?] ofte d’vernoembde heeren het proiect van dien aen U Genaede thoe gesonden hebben, hebbe ick nochtans volgens de mijn schuldijge plicht niet connen naelaeten U genaede int corte daervan een liste toe te senden. Heeren Gecommitterde van beijde provincien mit haer vertreck van Lieroert den 16 deser hebben mij thoe gesonden seckere authorisatie op alle warcken te nemen gelijck oock het openen van den Sijl alhier die gans toegeslijckt waere d’welcke ick dese nae de middach hebbe doen openen tot gerieff van de annemers ende zijn soe terstont eenige schepen durch den Sijl gevaeren mit sten, kalck ende holt voerts coemen hier dagelijcx materialen aen tot opmaeckinge der waercken, sal niet naelaeten Gen: heer haer daegelijcx tot voltreckinge van dien haer te vermaenen ende aendrieven. Eertwaercken verleden soemer niet voltrocken ende nu bestedet ananceeren wel nader tijt hebbe dubelde ploegen tot coste van de annemers daer ingetselt hoe wel euijgen absent sijn Gen: heer onderthuschen U Gen in de protectie des Alm: [wesende] die U Genaede in gesontheijt ende Regeringe gelieve te erholden ut Langackersijl den 23 junij 1629

U. E. Gen. Gehoersaeme dienaer

Ludoph Potter

[i]               Verwijzing naar brief 8

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen