A23-337

Brief 8: Langakkerzijl 21 januari 1631

Hoochgebooren Greeve genaedige heere,

Alsoo die t’saementlijcke officieren deeser guarnisoens bij mijn wederkomste alhier mij geklaecht hoe dat het broot van acht pont [bet] tot deesen 12 str: 2 penningen heeft gegolden daerover groete murmeratie onder die soldaeten ontstaende overmits capt. Polman so in mijn absentie  gecommandeeret heeft gedrongen is gewesen om wijdere onlusten te schouwen die soldaeten te vergunnen dat dieselve het broot tot Bonde mochten haelen alwaer die soldaeen het broot van gelijcker shwaerte als hier is om 9 str. 8 penningen konnen kopen ende alsoo mij dit een groote discommoditeijt causeeret dat die soldaeten 30. 40 ende meer int getall uythloopen om broot te haelen daerover lichtelijcke faulten begangen konnen worden kan niettemin schwaerlicken die arme noodlijdende soldaeten in deese duijre benaude tijden daer sij het broot tot Bonde twe stuvers minder als in het proviandthuijs konnen koopen [Gadnige?] versouck mit reedenen entseggen dienvolgens haer versouck bij provisie [bet] tot  U Graeffl: Genaden naerdere last in gewilliget dat sij het to Bonde moogen haelen ende om dit uythlopen voor te komen bevinde ick onder correctie geen naerderen wech dan dat die naestgelegene backers mochte vergonnet worden dat sij hun broot tot gerieff van het guarnisoen alhier onverhindert mochten verkoopen, gelijck het in die nabuijrige schanzen als Bellingerwolde, Bourtange en wijnschoeten int gebruick is sonder eenige contradictie U Graeffl: Gnd en aengetoegene reedenen onderdaenichlijck versouckende te meer deese schantze noch allermaeten niet bebouwt ende voltrocken is ende wij niettemin die generaele middelen lasten en schwaericheijden in gelijckheijt der gebuijrige fortressen moeten draegen dat wij dienvolgens gelijcke vrijheit als die naestgelegene schantzen moegen genieten ende die backers vergonnet worde dat sij hunne broot tot gerieff der arme soldaeten moogen brengen te verkoopen vast ende onderdanichlijcken tot U Graeffl: Gnd verhoopende dat die proviantmeester nu U Gnd ende haere moog: niet en is gestelt tot verdruckinge van die arme soldaeten ende burgerije maer tot solaciment dienste en gerieff des guarnisoen oock well niet twijvele [ofthe?] die proviandt meester sall U Gnd zijne gravanima claechlijcken remonstreren hebbe ick goet gevonden U Gnd die rechte sinende meeninge over te schrijven op dat U Gnd deur ongelijcken bericht tot naedeel der arme soldaeten en burgerije niet souden moogen worden geabuseert ende mij in deesen tot U Gnd genaedige dissositie verlaetende daernae ick mij onderdanichlijck sall hebben te richten sall ick den Almoogende bidden U Graeffl: Gnd gelieve te conserveren in goede gesontheijt en vorspoedige regieringe met verbluven U Greaffl: Gnd steedes bereijtwilligen  en onderdaenige dienaer

Langackersijll den 21e jan: 1631
Schelte van Aijsma 1631