A23-337

Brief 9: Den Haag, 28 februari 1631

Aen den Graeff van OostVrieslandt

Copie

Edelgeboorne Graeff ende heere,

Wij hebben U E den 16e novembris lesleden bij missive gerepresenteert dat vescheijden Ingesetenen deser landen sich ingelaten hebbende  met U E tot d’erffpachtinge ende bedijckinge van Bondernijlandt ons claechlijcke te kennen gegeven hadden dat U E gesamentlicke erffpachters ende bedijckers daer bevoorens belieft hadde te doen insinueren dat d selve tegens Martij doen naestcomende gemeijnt ende geresolveert was hun te doen executeren over de erffpacht verschenen martij 1620 die U E pretendeert dat sij aen d selve bij accoort hebben toegestaen ene dat oock bij uyspraack aerop gevolcht verstaen soude sijn dat so U E soude competeren sonder dat d selve nochtans volgens het gesustineerde vande supplten van syner sijde alnoch nijet en soude hebben nae gecomen ende voldaen de pointen ende articulen die hun bij voorsijde accoort uytspraeck soude sijn gecondemneert warover wij te gemoet siende verscheijden swaricheden U E vrunt ende nabuerlijck hebben versocht dat d selve wilde supersederen met de executie daer met U E de supplten cum socijs dreijchde ende dat U E aengenaem wilde hebben de opgeresen ende opstaende disterenten te laten desideren door de richters bij U E ende voorsijde gesamentlijcke bedijckers hier bevoorens erveelt? Ende verhooren ende dat op voorgaende voet ene ordre bij U E selff ende de voorsijde bedijckers beraempt mits dat andere richters gesurrogeert souden worden in plaetse vande affgestorven als oock den genen die directlijk off inderectlijck in die voorsijde bedijckinge t sedert de decitie van den 15 augusti to Norden sijn geinteresseert geworden doch t heeft U E niet belieft eenigen regart te nemen op onsden voorsijde trouhartighen voorslagh mar in plaets van dien met dat ……? executie voorts te procederen tottet Invorderen van de voorsijde erffpacht inquestie ende dienvolgens den supplten, ingesetenen deser landen meuble, beesten, coornvruchten ende anders altmael doen opschrijven en de U E daervan als oock van hunne huysen en de landen in possessie te stellen ende den eijgendom van dien  U E t adschriberen waer ….? de supplten sich seer vindende beswaert ende onrust hebben sich den Xxen december lestleden aen ons geaddresseert met jammer geclach ende gekerm wij wilden jegens soodanige feijtelijcke proceduijren ordre stellen, oock hen des noot zijnde den stercken arm toe te reijcken doch hebben doenmaels vrundt ende nabuerlijck versocht dat d selve onbeuaert wilde sijn de voorsijde aengevangene executie te laeten vaeren ende de saecke bij provisie remitteren In soodanige staedt als deselve voor den aenvanck van dien was geweest dan sijn onse intercessionale gebleven sonder eenigh effect waerover de supplten sich den XVII deses voor de  derdemaell aen ons hebben geadresseert ende onse hulpe geimploieert maer wij ons nyet willen in dese saecke lichtveerdichlijck Inlaten noch te oock deselve tenregarde van d’Ingesetenen deser Landen van de handt slaen hebben tot onse meeste gerustheyt der supplten requesten met de stucken daerto hooren(de?) als oock U E missive van den 3-13 January lestleden aen ons op dit subiect geschreven gestelt in handen van de heeren President ende Raden over hollandt, Zeelant ende Vrieslandt om t’examineren ende daerop te formeren een geraisonneert advis gelijck sij ookck dienvolgens gedaenhebben ende t’selve bij ons huyden gelesen is, houdende als volcht dat de wijle het gesustineerde van U E ende de clachten van de voorsijde bedijckers gefundeert werden op een ende het selffde contract oft octroy van bedijckinge t welck aen beijden zijden obligatoir is dat int vermogen van U E nyet en is e Canon oft erffpacht daerInne de particitpanten volgens de Eijsch van reconventie gecondemneert sijn bij executie Inne te vorderen voor ende alleer U E aen sijner sijde sal hebben gead…? Pleert’t gene bij d’selve bij ‘t voorsijde contract belooft ende daarinne  U E mede volgens den Eysch in conventie gecondemneert is Insonderheyt dewijle de participanten nyet en subtersugieren dient halven in liquidatie te treden sonder dat can in consideratie comen dat in U E  voorsijde brieff van 3-13 january geseyt wort dat de sententie off landum in puncto recomventronis gewesen liquide ende in cas van conventie gewesen illiquide is ende dat in eenen saecke van conventie ende reconventie twee onderscheijden sentientien sijn van de welcke elck sijn bijsondere executie heeft alsoo ter contrarie de sententie in reconventie gewesen niet geheel liquide is maer in ‘t betaelen van de Canon de vruchtbare ende bruijckbaere grasen? van de onvruchtbare ende uytspitte moet gedistingueert werden gelijck mede in de saecke van conventie qualijck geseijt wat dat de gantsch illiquide soude wesen gemerct het stellen van den slaper? in sijn voorigen staet hetvoorstoelen ofte oversetten van de oude Landen in den nieuwen dijck ende betalinge van de thien duysent gulden mette renten van dien daer Inne U E gecondemneert is geen liquidatie is vereijschende behalve dat in allen gevallen als de conventie ende reconventie gefundeert is op een ende ‘t selve contract als in desen de sententie in reconventie gewesen alleen nyet ter executie gestelt en can werden ten wate met eenen voldaen werde de sententie in cas van conventie gewesen ende hoewell deselve sententie inhout dat de Canon sonder eenige exceptie oft vuytvlucht sal moeten betaelt worden soo moet ‘t selve [……….?] verstaen werden mits dat aen UE sijde mede werde gepresenteer daerInne deselve gecondemneert is t emeer overmits de Canon bijde participanten beloeft ende daerInne sij condemneert sijn is Pretium van het contract met haerluyden aengegaan wartegens UE gehouden is har te laeten [i…………?] van de bedijckte landen in sulcker voegen als het selve contract mede brengt ende te vergoeden de schade bij de participanten overmits de conditien daerbij belooft niet geobseveert en sijn geleden volgende den Innehouden vanden  sententie off uytspracke inder vougen dat UE proceduiren daermede de participanten claget gedreijght te worden al te precipitant sijn die nae rechten niet en mogen bestaen welck advijs wij van sodanige consideratien ende gewichte hebben geoordeelt dat wij goet gevonden hebben UE nochmaels mits desen vrund ende ernstelijck te versoecken dat d’selve gelieve sich te laten bevallen ende aengenaem sijn onsen voorslach den 16e novembris lestleden gedan om eenmaels uyt dese questie te geraecken ende hier boven gerepeteert doch off UE sulcx boven vermoeden nijet en mochte aennemen maer ter contrarie gemeent blijven met UE feijtelijcke procedueren ende executien iegens d’Ingesetenen deser Landen voorts te vaeren soo hebben wij onsen Commandeur op de Langhackerschans hier van verwitticht ende hem aanbevoolen dat hij de participanten ende Ingesetenen deser Landen met haere goederen ende bedrijven daeriegens met behoorlijcke middelen de handt sall hebben te bieden ende te protegeren daertoe wij ons wel bevoecht houden in cracht van het Oosthuyser verdrach [1611] behalve dat wij in alleen gevallen werden verongelijct t welck wij vertrouuen dat UE sellfs nae sijn Graeffelijcke gemoet ende gewoonlijcke […?] heyt ende discretie nijet ende sall begeren te doen waerthoe ons verlaten.

Welgeboorne Graeff ende heere bevele UE in Godes heijlige protectie.

In ‘s Gravenhage den XXVIII february 1631