A23-337

Brief 7: Langakkerzijl 4 november 1630

Hoochwellgeboeren Graeve genaedige heere,

U Gravelijcke genaeden kan ick met deesen in onderdaenicheyt te kennen geeven niet onderlaeten hoe dat mijn lieutenant, een vierden deeses, deeser weerelt is overleeden ende nou tegenwoordich ‘t selvde officie, is vacierende, hierom noodich dat dieselve plaetze |: overmitz aen mijn vaendrich weijnich is :| met een bequaam, habile (vaardig) en Crijchserfaere persoon weederom worde versien ende alsoo dan thooner deesen, Intse Tynga, mijn oldeste Sergeant die landen over die dartich Jaeren in alle getrouwicheyt heeft gedient hem op alle oirden en plaetzen hij gecommendeert sijnde ende die noot sulcx vereijschende heeft teegens zijner viandt, vlijtich mannelijck ende getrouwe gedraegen als meede oock mijn onderhebbende compaignie als corporael helpen oprechten ende hem in zijn leeven en wandel |: zijnde lange Jaeren een leedemaet van de kercke geweesen :| althoos eerlijck en vroom gedraegen te meer overmits hem ‘t vaendel tot twee maelen is vorbij gegaen ende tot dien eijnde mijn letteren van voirschrijven aen U Gravel: genaeden dienstelijck heeftt versocht Diewelcke Ick hem vijth reedenen vor verhaelt niet en hebbe konnen weijgeren, onderdanichlijke versouckende U Gravel: genaeden gelieven des voirseij: Sergeants lankgeduirige getrouwe diensten genadichst te considereren ende hem met het vacierende officie weederom te begenadigen daermede U. Gravel: genaeden alle olde officieren ende soldaten sullen animeeren en aenporren om althoos na meerder eehr en weldoen te trachten als sij verneemen dat hunne lange engetrouwe diensten eijndelijcken dermaeten beloonet sullen worden Waerop U Gravel: genaeden genaedige dispositie Ick onderdaenigst bin verwaechtende en den Almoegenden bidde U Gravel: genaede te willen conserveren Bij goede gesontheijt gelijkelijcke en voor regeeringe.

mits verblijvende U genaede althoos onderdaenigen dienaer

Signa Langackerzyll den 4en novembr Anno 1630
Schelte va Aijsma1630