A23-337

Brief 5: Leeuwarden 10 september 1630

Hoogh gebooren Grave genadige heere,

Het betrachten van mijn schuldige plicht doet mij aen U Genade ververschen de gedachtenisse van copijen uyt de missive bij de heeren van de Stadt Groningen aen mij geschreven ende aen UE over gesonden, waer bij haere EE versochten, dat ick mij ‘t gesagh ende civile juridictie vande schanse mij als comendeur bevolen soude ontstaen Int welcke te doen ick tot noch toe in gebreecke ben gebleven, soolange bij U Genade ende [..] beijde provincien daerinne niet anders sal wesen gedisponeert so veel te meer, dewijl d’ Ee heeren van de Ommelanden bij mondelinge bevelen mij daer inne hebben gesterckt, versoeckende dat ick int exerceren vande jurisdictie aldaer soude willen continueren sonder ‘t recht van dien aende stadt Groningen van wegen de heerlijcheyt van Westerwoldingerlandt te cederen daer bij gecomen is ‘t advijs van Eenige der heeren Gedeputeerden deser provincie int zelve gevoelen volcoment[..] condes[.]enderende  Daeromme alsoo ick noch tusschen beyde provincien onseecker blijve wat mij hier inne staet te doen heb ick U Genade nogmaels hier mede moeten lastigh vallen onderdanighst versoeckende U Genade believe alhier ‘t zelve bij de heeren volmachtige Staten van ‘t minder getal voor te stellen, omme schriftelijcke last te mogen becomen. Hoe ick mij voortaene hierinne sal hebben te dragen Waer op ick van

U Genade ende wel-gedachte heeren gunstige resolutie verwachtende daer na ick mij onderdanighst sal weten te richten, blijve

U  [……….?]  steedes

onderdanighste dienaer

Leeuvarden desen 10 september 1630
Schelte va Aysma