A 23/ inv. nr. 337

Brief 2: Bellingwolde 21-31 oktober 1628

Hoochgeborene Grave Genadiger heere,

U Edele Genaden missivve in dato deses, is my wel overantwordet, sal mij na derselven in holt onderdanichst weten te richten. Aen de Ebbe doeren hebbens voor twee daegen erst aengefangen te arbeijden, beclaegen sich, edoch sonder fondament, dat sy het suare (sware) holt niet eerder hebben connen afkriegen. Sij arbeijden daer nu met alle flijt aen, vernemen dat sij het dese weecke gereet sullen kriegen sal niet onderlaeten op het ijverichst aen te porren better tijt het verfeerdiget sal sijn. Kan onderdes niettemin schoon die Ebbe doeren niet gemaecket zijn, U Edele Genaeden genadige bevele evenverre die noodt sulcke vereijschet voldoen met openen van die sluijsen kammert insonderheit met west ofte noord weste winden in twee getijen rond om blanck setten, in foegen alle die wegen streckende na westerwoldingerlant en oldampten, mits stoppende twee sluyskens tuisken die Boneschans en hier inpassabel zijn. Voor die Boneschans sal ick mede goede sorge draegen en een waeckende ooch holden. Van wijdere vervolchgge en succes deser aengefangene handel in Reyderlant sal ick niet onderlaeten U Edele Genaeden voor so veel die penneweert daeraff onderdanichst te verstendigen. [wi?] U Edele Genaeden interim Godtlycker protexive onderdanichst bevelen en verblieven U Edele Genaeden stede (steeds?)

onderdanichste dienar.

Bellingwolde den 21-31 8bris 1628
Schelte van Aijsma, 1628

pag. 1