A23-337

Brief 18: Langakkerschans 27 februari 1632

Hoochgeborene Grave Genadiger heere,

Nachdeme die tijt inmiddelste nadert dat bij U Grafelijcke Genaden die lijste van die vriesse compangyen soo voor eerste int velt sullen gaen, ingestelt sal werden En mijne persoon veellicht mede onder t getal begrepen mochte zijn hebbe ick nodich geachtet U G onderdanich te erhinderen dat die bij beijde Provincien genomene resolutie in den iare 29 Inu comtige maij expireret is. Dienvolgens die comandementen deser vier fortressen souden moeten wisselen en veranderen welckes dan lichtelijcken na mijn optochte mochte geschieden dat alhier een comandeur gestelt werde en alsoo mijne nevens mijne compangye vrouuen en bagasie te ontijde uyt die hutten gestelt werden sonder te weten waer ick mijn guarnisoen bij t opbreekcen van het veltleger wederom soude hebben om onderdes vrouuen en bagasie onder te brengen. Mijn tuede gravamen is, dat ick boven andere compangyen bewuaret ben met appointeerde tot elliff ofte 12 int getal dat ick in plaetse gemelte appointeerde ander gelijck getal bequame weerbare soldaeten mochte aennemen ofte dat mij van andere compangyen soo in guarnisoen blieven leggen gelijcke getal mochte bijgeset werden om die landen en u vurst: Genaden dienste te moegen doen en mijn ampt eere en schuldige plicht te voldoen Daeraen u Genaden die genadige handt gelieven te houden en die E M heeren gedeputeerden da..[inktvlek]..andersins gemeenlijck weinich ofte niet gelettet wert die saecke fanorabil comunicieren en mij in dese soodanige last en ordre laeten toecomen als  Genaden tot dienste en reputatie mijner persoon genadichst bevinden sullen waerna ick mij onderdanich sal weten te richten. Die annotatie van boufallige wercken en t ghenige alhier nootwendich dient gemaeckt te werden, hebbe ick U G niet mede willen graveren, sonder dieselvige aen beijde provintien en collegien overschreven En zijn dese wercken door die hoge getijen, stormwinden en sprenghvloeden seer raseret en boufallig oversulckes nodich dat die E heeren Gecomitierden over die fortificatiewercken tijtlijcken op die visitatie trocken En alhier niet nius die penneweert hebbende sal ick den Almoegende getroulijckst bidden U Graefflijcke Genaden te conserveren in bestendige gesontheit en voorspoedige regierenge En verblieven U E G onderdanige dienar.

Langhackerschans den 27 februarij 1632
Schelte van Aijsma 1632