A23-337

Brief 14: 23 maart 1631

Hoochgeborene Grave Genadiger heere,

U Grafflijcke Genaden sullen sich veellicht ge…dichst weten te erhinderen dat ick U Genaden verledene Jare communicieret hebbe sekere missieve in dato den 3en Julij 1630 coomende van die Burgemeisteren en Raedt der stadt Groningen daerin diesleve aen mij versoecken te desisteren vant excerceren deze Jurisdictie deser Ingesetene ghene soldaeten zijnda daeraff diestijt Copiam aen die ….. heeren gedeputeerden beijder provincien overgeschikt die welcke die saecke remitteret hebben aen die ….heeren staaten van die landen dies tijt in beijde provincien staets wijse vergadert daerop van beijde provincien als oock van U vorstelijcke Genaden montlijcke antwort becomen t selvige te mainteneren In welcke vervolge welgemelte heeren nochmaels hun vorige versoeck insisteren gelijck U genade uijt ingelechte Copia met no. 1 in dato den 12en Martij 1631 genadichst hebben te vernemen daerop welgedachte heeren voor antwoort geschreven als U Genade uijt gelechte copia met no. 2 genadichst hebben te sien neffens onderdanige versoeck te meer die…. Heeren volmachten althans staets wijse vergadert zijn dat u vorstelijcke Genaden gelieven welgemelte E heeren neffens die…….heeren gedeputeerden desen te communiceren en mij in desen alsodanige resolutie laeten toecomen als U E G en welgemelte E heeren tot dienste beijder provincien aen besten sullen bevinden daerna ick mij onderdanich sall weten te richten will niet tuyss…. Ofte meer gemelte E heeren Burgemeisteren sullen hun versoeck wijder vervolgen ende dienvolgens nodich geacht U Genaden hieraff onderdanich onpartijdige Rechtsgeleerden remitteret om entlijcken uijt desen misverstanden te geraken daerbij dieselve vemanct dat sij hun vorders van sodanige feitelicke proceduiringe wilden desissteren ende die luiden ongeturboert laeten ofte dat ick achtervolgens mijne last van haere ……genodronget soude zijn die samptlijcke participanten hun goederen en bedrieve met die behulpsame hant ende beste voege effectvelijc hen te protegeren en niet gedogen dat sij luijden bij manier van …aentlijckheden werden gemolesteertet t welcke gemelte voochden voor dese maell voor montlijcke Relaes soude dienen en daermede rughwaerts gekeret Ende den imiteerden huisman met zijn ploegh daer wederom uijtgeset en bij poene van 50 ggs mandeert den eigenaer sijn landen ongeploeget en ongegravet te laeten en met woorden ofte daetlijckheden ongemolesteret en turberet te laeten het wijdere vevolchge alsoe well ick ongaerne U G met dese …… en obschuire dingen bemoeije sall ick niettemin …..laten U G t selvige onderdanigh te participeren
Onderdes den Almogenden …………………bidden U Vorstelijcken Genaden te conserteren in goede gesontheit met verblijven U G stedes onderdaniger dienaer

Langhackerschans desen 23 martij 1631
Schelte van Aijsma 1631