A23-337

Brief 13: Langakkerschans 15 maart 1631

Eedele veste hoochgeleerde Achtbaere zeer Discrete heeren mijn heeren Borgemeesteren
en Raet der stadt Grönningen

Copia

Eedele veste hoochgeleerde Achtbare seer discrete heeren

Mijn heeren U Eel: missive in dato den XII deeser is mij well overantwoordet denselven inhout well verstanden, veuge U Eel: daerop vor antwoort dat ick niet vermach eenige veranderinge te doen int excerceeren der Jurisdictie over deese ingesetene geene soldaeten zijnde ende dat sulckes niet bij mij uytheigener authoriteijt maer met goede kennisse ende voorweeten der Eedele moog: heeren die heeren gedeputeerde staeten beijder provintien ende sij Genaden mijne meesters geschiet evenuerre U. Eel: vernneemen sodaenige excercitie U. Eel: na t’selvige niemant anders yhoe te koomen als uwen verordineerden Richter Jan Coenders t’selvige hebben U. Eel: met mij niet te distuteeren ende sich dies aengaende te addresseeren aen welgemelte E. heeren en …………….sijne …….wel keres
bevelen ick in deesen onderdaenich pareeren ende nakoomen sall ………..die aenhoudinge van eener Claes Graever in U Eel: missive gedacht dient voor teegenbericht dat sulckes geschiet is op mennichvoldige clach… eener onser constapels so gemelte Graever sijne netten onder die booneschants moetwilligh afgecoomen hadde ende bij een ……….Jaer gewalt?lijker wijse behouden niet teegenstaende gemelten Graever diverse malen laeten anseggen dat hij die netten den constapell wederom soude ……stellen heeft hij mij Ider mael met ……………..worden ontbooden dat hij het niet wolde doen. In genoomen mij die netten selfs ….quamen tot dat hij entlijck hier in die schants is gekoomen en de hem te redenen gestelt ……….wat oirsacke hij Graver meer gevoerte constapell die netten onthielde heeft mij te overstenen van Capt. Ausma ende andere officieren met een hoopen trotse vileijne worden …………ende geweijgert die netten over te geeven oversulcx genootdrouget ende gedreijget hem wat besijden te setten heeft hij daetelijcke bij gelecht ende zijne schult ende mootwille bekennet die netten  wederom gegeven ende na dat hij …………veer een vijhr ofte twee ge….cereert waere weederom relaxeert ende mij bedanket sonder dat in…………….meer voorgevallen is, waermeede U. Eel: missieve voor beantwoordet houdende sall ick U. Eel: veste mogende heeren mit …………..Gottlijcker protectie verblijven bereijtwilligen dienaer ende vrundt.

Langackerschants deesen15en martij 1631
Schelte van Aijsma 1631