A23-337

Brief 12: 7 maart 1631

Copia

Aen der Eedelen Eerentvesten manhaften Schelte van Ayssema capiteyn ende commandeur in het fort de Lange Acker schantz.

Eedele Eerentveste manhafte goede vrient

Ons is bericht dat uwen Eel: wesende commandeur in het fort die Lang Acker schantz genaempt, [sichender stenen?], omme meede eenige jurisdictie te excerceeren over des ingesetenen aldaer geen soldaeten ofte onder het guarnisoen zijnde ende inspecie dat U Eel: in junio des verleeden jaere 1630 hebben doen [incarcereren?] zeekeren ingeseetenen met naemen Claes Graver. hierop hebben wij niet moogen nalaeten uwer Eel: bij deesen te versoucken dieselve wille gelieven van sulcke [attentaten?] Hen verners te supersecleren tot voorcoominge van oneenicheit ende verdere inconvenienten. Aen gesien notoir rechtens ende in alle steeden en forten der neederlanden de practrigni is dat die commandeur van het crijchsvolck ende guarnisoen die jurisdictie hebben ende excerceeren over ‘t selve crijchs- volck ende guarnisoen alleene ene niet wijders ende dat die jusridictie over  den ingeseetenen niet onder die militie resorteerende geexcerceert wort bij den ordinaris Richter van den lande gelijck alhier in cas subiert is unsen vererdenten richter Jan Coenders als gehoerende die plaetse daer dit voirs fort die Langacker schantz leitt tot Bellingwolde wij sullen hierop uwer Eel: antwoort bij deesen expressen boode verwachten ende schluytende vor dit mael bevelen uw Eel: hiermeede.

Eedele Eerentveste manhafte goed vrient in die protectie des Almoogende.

Geschreeven onder onsen diguete binnen Gronningen den XII maart Anno 1631

Burgemeester ende Raet der stadt Gronningen

Ter ordontie