Naamlijsten

Friese regiment → Naamlijsten

 

1593, Naamlijst Friese regiment
Bron: Uit Eenige gedenkwaardige geschiedenissen van Frederik Vervou

 

 1. Kolonel Taco van Hettinga (overste luitenant)
 2. Regenspurch, luitenant van compagnie Willem Lodewijk
 3. Johan van Cornput (Breda 1542-1611)
 4. Casper van Euwsum
 5. Jan Juens
 6. Tjaerdt Jansen Wederspan
 7. Crijn de Blaeu
 8. Anthonius/ Atte Hettinga
 9. Jan Sageman
 10. Jan Jansen Wederspan
 11. Matthijs Egberts Knoop, van Emden
 12. Jacques Fries
 13. Hans Fries
 14. Gerrit Schay de Jonge
 15. Jan van Cordenoort
 16. Michiel Hagen
 17. Popko Roorda
 18. Jan van Niel
 19. Assuerus Adriani
 20. Wigbolt Barels
 21. Juw van Eysinga
 22. Brant, luitenant van Peter Sedlitsky
 23. Doecke van Martena
 24. Sybrand van Camminga, opgevolgd door zijn zoon Frans van Camminga
 25. Herman Jansen Backer
 26. Hero Hottinga
 27. Pieter van Liewerden
 28. Doecko van Rinnya
 29. Diderich Holstein
 30. Johan Coers

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk juni 1595, Naamlijst van het Friese regiment met locatie van garnizoen
(Dagboeken Willem Lodewijk, KHA)

 1. Hans van Regensberch, lieutenant van S. G.  (Groningen)
 2. Taco van Hettinga, overste lieutenant (Lewarden)
 3. Die vrijheer Sidlnitsky (Schuytendiep)
 4. Thonis van Hettinga (Bellingwolde)
 5. Hero van Hettinga (Reide)
 6. Julius van Eysinga (Holtcamp/ Delffzijl)
 7. Doko van Martena (Slijkenburg, Sloeten, Lemmer)
 8. Casper van Ewsum (Covorden)
 9. Hans van Oestheim (Delffzijl)
 10. Frans van Camminga (Soltcamp)
 11. Wigle van Hania (Bourtange)
 12. Peter van Lewarden (Schuytendiep/ Bourtange)
 13. Popke Roorda (Niersiel)
 14. Jan van Niel (Groningen)
 15. Assuerus Adriani (Schuytendiep/ Groningen)
 16. Johan van de Cornput (Sneeck)
 17. Michiel Hage (Delffzijl)
 18. Matthis Egbertsz Cnoop, Arensma (Bellingwolde)
 19. Gerrit Cornelisse Schaij (Bourtange)
 20. Johan Zageman (Bourtange)
 21. Wigbold Barels (Leeck)
 22. Dietrich Holstein (Emmertil)
 23. Crijn Blau (Covorden)
 24. Jan Corts (Swartendijck)
 25. Harmen Jansen ( Stavoren/ Breberch)
 26. Hans Vries (Harlingen)
 27. Jan Yuens, Graff Lodewijck, (Franrick/ Reide)
 28. Jaques die Vries, Frans Gerritsen (Soltcamp)
 29. Lenart Huygens (Dockum nu in die Bourtange)
 30. Jouwer Johan van Cordenort (Banstermolen, nu Couvorden)

 

21 juni 1600, Naamlijst van de compagnieën die aanwezig waren bij de Slag bij Nieuwpoort

 1. Taco Hettinga
 2. Casper van Ewsum
 3. Michiel Hagen
 4. Frederik Grovesteyn
 5. Oostheim
 6. Hans de Vries
 7. Saechman
 8. de Blau
 9. Edsart Grovesteyn
 10. Kijff
 11. Egbert Hoving
 12. Holsteyn
 13. Assuerus
 14. Sidlenisky
 15. Gerrit Schay
 16. Arnsma
 17. Ripperda

 


1623, Naamlijst ten behoeve van de Taux (belasting)

 

 1. Jacques Oenema
 2. Duco van Hittinga
 3. Sjuk van Eijsinga
 4. Wigie van Hania
 5. Frans van Donia
 6. Abbe van Bootsma
 7. Taco Lieuwes
 8. Homme van Hettinga
 9. Ate van Hettinga
 10. Ludolph Potter
 11. Jan Sageman
 12. Cornelis Haubois
 13. Quirin de Blauw
 14. Jacob van Roussel
 15. Rogier Slijp
 16. Edzart van Eminga
 17. Harmen van Wonsdorp
 18. Jan van Eijsinga
 19. Binnert van Heringa
 20. Sijbe van Aijlva
 21. Schelte van Aijsma
 22. Hans van Oldenslo
 23. Johannes Frans Stellingwerf
 24. Schelte van Scheltema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1630 Lijst van het veldleger mits Lingen wordt aangevallen

 

Lijste van de compagnien soo van’t Vriesche regiment voor den Jaere 1630 totten veltleger connen gebruickt worden Ingevalle men naer Lingen gaet

Die compagnie Collonelle: uyt Lewarden

Ooverste lieutenant Eyssinga: uyt harlingen

Serg. Maior Roussel: uyt Sneeck

Oenema: vant heere Veen

D’compagnie van Capt Eminga gecommandeert bij sijnen Lieutenant

Jan Idzarda

D’halve Compagnie van houwerda: uyt Delffszijl blijvende noch daerbinnen Capt Bootsma daer bij te vougen een Compagnie waartgelders soo noch aengenomen sullen worden

Schelto Aysma ende d’ander                                                       uyt Langackerschansse ende sal helffte van Capt houwerda                                               Schelto van Scheltema uyt Bourtange (‘harlingen’ erboven                                                                                                        geschreven)

Poppe Burmania:                uyt Bellingwolde aen sijn plaetse een Compagnie wartgelders

Heringa:
uyt die Bourtange ende een Compagnie wartgelders aendie plaetse

 

Adriaen Slijp:
uyt Coevorden ende Compagnie

Siourdt Baerdt          :
van horatius Aysma uyt de

Jan fransse Adama                                    ……………..  wolden ende eene compagnie

wartgelders aende plaetse

 

Duco Hettinga                                                         ……………..  uyt Slooten

 

Ludolph Potter                                             ……………..  uyt Emden met

Bart Idzarda                                                 ……………..  450 man

Tialle Eyssinga                                           ……………..

 

Ritmr Burmania                                          ……………..  uyt Coevorden

 

NB hessel Aysma legt In de

Bourtange ende Schelte Scheltema

toe harlingen

 

  

1639, Naamlijst ten behoeve van de Taux (belasting)

Evert van Haren Capitein van Sijn Excellencie Compagnie
Kolonel Jaques van Oenama
Luitenant-Kolonel Homme van Hittinga
Majoor Adriaen Slyp
Seerp van Dycxtra
Arent van Loo
Jan Gerckes Hoptilla
Jarich van Heerma
Douwe van Andringa
Foppe van Grovestins
Douwe van Heerma
Jarich van Hottinga
Haring van Haringsma
Poppe Burmania Oostendenaer

Kolonel Hessel Meckma van Aylua
Luitenant-Kolonel Georgh Frederich Schwartsenbergh
Majoor Michael Potter
Menno Houwerda van Meckama
Wibrant van Roorda
Poppe Martin van Andrae
Sioerd van Grouestins
Damus van Loo
Goslick van Heerma
Johan van Aysma
Gerryt van Loo
Goseweyn Wiedenvelt
Duco van Hemminga