Tjaert van Herema

http://www.simonwierstra.nl/HEREMA.htm
Als Theodorus ab Heerma op 10-6-1577 student te Keulen en op 20-5-1579 te Marburg.
In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).
Hij was daarna als overste in Spaanse dienst.

# Matheus *Wolter [Volters] cruideniers zon [crudenirsz.] van Leverden, soldat [van hopman T. Herma deinde nequam]
# Johan van *Heerma, adelman van hopman Tyerdt Herma, sijn broeder [moeder: Fritema] B109/110
# Feycke *Reijnners, van Bolswert, soldat van hopman T. Herma.
# *Sijmen [Simen] Mr. Sipckis, van Bolswert [Bolsverdt soldat van hopman Herma]
# Wijbrant [Vibrandt] adelman van hopman T. Heerma, Idzard [Idzardt paye van hopman Prenger] Ulrich van *Solckema fratres et filii Tarquinii A.S. [moeder: Waltinga]
# Syeck [Sieck] *Tenckis van de dorpe St. Niclaesga, soldat van hopman [T.] Herma
# Meynart *Tenckis, van S. Niclaesga, soldat van hopman Herma

Hindrik van Os, luitenant in Spaanse dienst, sneuvelde bij de Slag om Zoutkamp waarbij de schans van Zoutkamp in 1589 door de Staatse troepen werd veroverd op de Spaanse commandant Tjaart van Herema.

1589 (Groninger schansenkrijg, blz 23)
Tjaard herema voert het bevel over 80 man in de schans de Soltkamp

Tiaert was vanaf 1584 hopman in Spaanse dienst en verbleef hij op de Tammingaborg in Hornhuizen.
Hij wordt voor het laatst vermeld in mei 1591 wanneer hij met zijn troepen ingesloten is bij Delfzijl en per postduif nog een bericht naar het bestuur van Groningen stuurt.
De inname van Delfzijl door de Staatse legers verliep makkelijk doordat de aanwezige troepen amper verzet boden. Als straf voor dit gebrek aan verzet wordt het vendel van Heerma opgeheven.
Waar hij toen naar toe is gegaan is niet duidelijk. Het zou Larelt in Oost Friesland
kunnen zijn. Daar hadden de Ubbena’s nog bezit en daar was een Johan Clant pastoor tot
1595. Johan was de vader van Tjaerts tweede vrouw Wemele Clant.

Grafsteen kerk Ulrum ontdekt:
Grafschrift
… 1589 DEN 20. OCTO …. ODT. GERVST . DEN ER …HINDRICK R .IKE VAN OS … VTENANT VAN DEN … DELLEN ER HOPMAN / TIAERT VAN HEREMA DE . GODT GENEDICH SI

https://www.groningerarchieven.nl/archieven (inclusief de scans!)
2100 Stadsbestuur van Groningen (1), 1246 – 1594
10
Brieven van Tjaart van Herema en zijn fourier te Slochteren over de overlast die de aldaar gelegen soldaten zouden veroorzaken, 28 maart 1591. 2 stukken

Tjaert woonde toen op de Tammingaborg te Hornhuizen volgens diverse bronnen.

Een compagnie van luitenant-kolonel Theodore de Heerma begeleidt [in 1609] samen met twee andere compagnieen een groot konvooi naar Oldenzaal.
(bron: Groenlo in de tachtigjarige oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel 1577-1627, door Joep van der Pluijm, pag. 247)

In 1627 was hij aanwezig bij het Beleg van Groenlo met zijn compagnie van 150 man sterk.
(bron: Groenlo in de tachtigjarige oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel 1577-1627, door Joep van der Pluijm, pag. 247)

Familiewapens Tjaert van Herema en zijn vrouw Aef van Ubbema
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)
Hij was toen adelman van hopman Cammingha.
‘deinde duxit uxorem in exilio, filiam consulis Groningani Joachimi Obbema, et postea successit Wibrando [Vibrando] Goutum in offitio capitaneo’
Hij volgde dus kapitein Wybrand van Goutum op als kapitein.

Op deze zerk van luitenant Hindrik van Os is hopman Tjaert van Herema vermeld!

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjaert van Herema
WoonplaatsHornhuizen, Tammingborg
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 1
RangSpaans Regiment - kapitein
Spaans Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1584
Officier totAFT 1627
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35157
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen
Voorganger in SPAANSE COMPAGNIE 1Wybrand van Roorda

Andere Spaanse luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins