Rienck Sydses

Op 24 febr. 1644 werd Rienck Sydses schrijver van de compagnie van kapitein G(osewijn) van Wiedenveldt, in plaats van F(rederik) Hachtingh.
Op 4-9-1652 werd Frederick Gabbema schrijver van de compagnie van kapitein (Gosewijn) Wiedenveldt, als opvolger van Rienck Sydses.

De schrijver Jan Sydses is zijn broer.

Hypotheekboek
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Tietjerksteradeel hypotheekboeken akte(Akte)datum: 01-08-1648
Bijzonderheden:
Aktedatum = datum aangaan verplichting.
Koopcontract; Jan Sydses, schrijver, en burgervaandrig (“faendrich van de burgerije”) te Leeuwarden, mede voor zijn vrouw Antie Claesdr, en voor zijn broeder, de schrijver Rienck Sydses, “immers” het recht hebbende van Folckert Tytesz, apotheker te Leeuwarden, en Joucke Sickes Faber, wonende onder Hardegarijp, verkopers; de schrijver Ysbrandus van Ecofeen en Tanneke Leppijper, el. te Bergum, kopers van de helft van omtrent 20 mad maden, met de gerechtigheid van de helft van de turf, verleden zomer daarin gegraven, mandelig met de koper, die eigenaar van de andere helft blijft, gelegen in “Eemcke warre”, “uytgecomen van de plaets, van Alle Symenszn in Bergumer convent eertijts meyerwijse gebruyckt”, vrij van floreen; aldus verkocht voor ƒ 2600. In margine: vertoond kwitantie d.d. 27 juli 1659, waaruit blijkt dat de schuld nog £ 1200 is; geheel geroyeerd 6 mei 1663