Renick Gerlofsz Hotsema

Woonde te Aegum, Pingjum, Franeker, Emden.

Hij sneuvelde in 1568 in de slag bij Jemmingen .

d. Op 3 juli 1542 wordt Reinerus Garlaci student te Leuven.
404 In 1552 is Renynck Gerloffz te Aegum bewapend met speets en degen.
In 1555/1556 koopt Renick Gerlofs land te Aegum en Welsrijp.
405 In de zomer van 1557 zou Reenck Gerlofz te Aegum door Feicko Dircxz, grietman van Idaarderadeel, zijn uitgemaakt voor een “straete scheynder ende een rabelle van Con. Mat.”
406 In 1561/62 bezit Renick Gerlofz namens zijn vrouw Tyall Hoyttie Aysmadochter een Bildtrente van 30 gulden.
407 Rond deze tijd hertrouwt Renick met Joost Harmensdr Hiddema, weduwe van Tading Tadings van Adelen, dochter van Herman Piersz Sytzama en Tyets Hiddema.
408 Op 16 juli 1563 verkoopt Renick Gerloffsz te Pingjum 6 gg. jaarlijkse rente uit zekere zate ende state tot Aegum, Rolla state genaempt voor 100 gg. aan de echtelieden Focke Gerrytsma en Rints te Beers.
409 In 1566 wordt Rienick Gerlofs lid van het Verbond der Edelen en vlucht het volgende jaar vanuit zijn woonplaats Franeker naar Emden.
410 Volgens een verklaring van Focco en Sybold Ayssema wordt in 1568 de weduwe van Renick Gerleffs in Reiderland in Oostfriesland gevangengenomen door soldaten van de hertog van Alva.
411 Kennelijk bevond zij zich met haar man in het leger van graaf Lodewijk van Nassau en is Renick ten tijde van
de slag bij Jemmingen op 21 juli 1568 omgekomen.
Uit Renicks eerste huwelijk een zoon Hessel Riencksz Hottzma, die op 13 dec. 1576 verklaart door zijn nicht Rints Hesselsdr voldaen ende betaelt te zyn van alle hetgene zy Rints tot date vandien van zyn Hessels wegen hadde ontfangen.
412 In 1578 betaalt Hessel Rienicxz te Aegum 3½ cg. aan personele impositie.
413 In 1580 verkoopt Hessel Rienckz te Aegum een jaarrente van 1½ gg. uit een sate te Boer aan de echtelieden Hotze Hesselz Aysma en Lolck Scheltedr Aysma te Dijksterhuizen.
414 Eveneens in 1580 is Hessel Rienx, als erfgenaam van Tial Hoytedr, eigenaar van de voornoemde Bildtrente.
415 Op 9 mei 1584 leent Rints Epema, huisvrouw van Focke Gerrytsma, 150 gg. aan Thiets Tyarcx [Elgra] (nr. A-Vx), weduwe van Hessel Hotsma te Aegum.
416 In 1585 procederen (wijlen) Hessel Riencks te Aegum en Joost Hiddema te Pingjum, vanwege haar kinderen bij w. Rienck Gerloffs, tegen de erfgenamen van Taicke Douwes en Jid (nr. A-Vs).
417 In 1587 testeert Joost Hiddema, weduwe van Rienck Gerloffz te Pingjum, waarbij ze haar zoon Tading van Adelen en haar dochters Tyal en Tyets Riencks tot erfgenaam maakt;
418 Tyal trouwt naderhand met Abbe Gerrits [Meilsma], 1607 volmacht van Pingjum;
419 Tyets met Focke Jensma, 1609 eveneens volmacht van Pingjum en dan tevens vermeld als echtelieden.
420 In 1590 procedeert Tyedts Tyerckx te Leeuwarden, weduwe van Hessel Hotsma en gehuwd met Claes Wpkes [Sissema te Lutkewierum].
421 Op 27 maart 1591 velt het Hof van Friesland vonnis in de zaak tussen Rints Epema, huisvrouw van Focke Gerrytsma, en Tziets Tierx, weduwe van Hessel Hottiema.
422 Een dochter zal zijn: Rinsen Hesselsdr Hotzema, overleden op 16 april 1607 als vrouw van Ipe Oenisz Bangama, die op 24 april 1615 verscheidt en bij zijn vrouw te Oosthem begraven ligt.423

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRenick Gerlofsz Hotsema
WoonplaatsAegum, Pingjum, Franeker, Emden
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangOfficiers
Officier van:?
Officier tot1568
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)33146
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere {functienaam}

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins