Juw van Dekema

Hij was eerst Raad in de Hof van Friesland en later hopman in Spaanse dienst.

Waarschijnlijk volgde hij Suartien van Stellingwerf op als Spaans hopman. (een Dekema!)
Hij werd na zijn overlijden in 1580 opgevolgd door Pieter Boeymar.

Hij woonde in 1570 op Dekema State te Huizum, waar eerder zijn neef Pieter van Dekema in 1558 op woonde.

# + M. [Magister] Julius a *Deeckema [Dekema], Raed ord[i]naris in den Hove vors., cum uxore [Haersma] et familia; ende die heer was oeck mede capitain ende hopman onder d’Billyschen regimente ende is bennen [binnen] Colen gestorven anno 1580 ende daer bigraven, [wyens zyel god genadich sij, Amen,] unde in syn plaetze is gecomen hopman Pieter Boymar

http://www.simonwierstra.nl/DEKEMA.htm
Julius maior a Decuma wordt op 29-7-1561 ingeschreven als student te Keulen (gelijk met zijn neven Julius minor en Hector).
Raadsheer bij het Hof van Friesland 1569-1578.Hij was spaansgezind en vertrekt naar Deventer.
Op 9-10-1578 wordt zijn “seer schoon ende groot hof” onder Huizum door een Leeuwarder volksmenigte vernield (GJB 2011-234).
Hij is in Keulen in ballingschap overleden (zie Grafschriften III).

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF_1943_37.pdf
Bij de algemeene uittocht week Doecke van Martena, uit naar Enkhuizen, uit
welke stad hij op 15 November in een lang niet onverdienstelijk
Latijnsch gedicht zijn vroegeren boezemvriend Julius van
Dekema *) Spaanschgezind raadsheer in het Hof, erop wees,
hoe de ironie van het lot had gewild, dat hij, M. door één zijner
beste vrienden was verbannen. Beide meenden zij het vaderland
te dienen, maar Dekema vergiste zich: hij verdedigde slechts de
rechten van den koning, niet die van het vaderland. In het slot
deed M. een krachtig beroep op zijn vroegeren vriend, gematigd te
blijven, opdat niet èn de koning èn het vaderland te gronde zouden gaan
2). Woorden van een edel man!3
).

Omgeving Huizum op de Schotanusatlas uit 1718

Familiewapens Julius van Dekema en zijn vrouw Jel van Harinxma.
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJuw van Dekema
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 3
RangSpaans Regiment
Officier van:<1580
Officier tot1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34652
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in SPAANSE COMPAGNIE 3Suartien van Stellingwerf
Opvolger in SPAANSE COMPAGNIE 3Pieter Boeymer

Andere Spaanse officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins