Hotze Scheltes van Aysma

Woonde te Schettens op Osinga State.
Was kapitein van een comp. hoogduitse soldaten in het regiment van (Hendrik Tjajectinus graaf van?) Solms.
Hij trouwde op dezelfde dag als zijn zus Lolck !

Op 6 maart 1649 is Horatius ab Aysma, kerkvoogd van Schettens, gesterkt met Eto Leonardi, predikant aldaar, in proces tegen Sioerd Tiercx Hoitinga, mederechter van Wonseradeel.
In 1658 leent Hotse van Aysma geld van zijn zwager Adriaen Spruyt.
In 1661 lenen kapitein jr. Horatius van Aysma en Anna van Broersma, residerende te Schettens, 250 cg.
In 1665 worden Horatius van Aysma en Anna Broersma vermeld als el.
In 1670 koopt jr. Horatius van Aysma een 1/5 deel van een huis te Cornwerd, en in 1672 een huis met land te Schettens.
In 1679 verkopen de crediteuren van wl. Horatius van Aysma en zijn weduwe juffr. Anna van Broersma veel bezit van haar te Cornwerd (een sate van 35 pm, 2/5 deel van een sate van 42 pm, 2/5 deel van een sate van 68 pm, hornleger met terp en stem), te Exmorra (huis met stee en stem) en Schettens (2/5 deel van een sate van 60 pm).
In 1681 wordt bezit te Schettens verkocht aan schoondochter Anna Yda van Spruijt (VIIa).
Anna wordt genoemd als lidmaat te Schettens in oktober 1682 en juni 1685. Anna van Broersma wed. Aysma wordt 13 maart 1695 lidmaat te Leeuwarden met att. van Longerhouw.
(bron: Genealogie Aysma, O. Hellinga)

Hij (een H. Aysma) werd kapitein op 23-11-1652, als opvolger van Seerp van Ockema.
Hij kreeg in 1654 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden, was toen kapitein.
Was in 1660 bij dopen van Melle, kapitein en ook in 1663 bij het dopen van Melle Wigbolt.
In 1664 was kapitein Horatius van Aytsma, ‘wonend op zijn huis Scettingh in Vrieslandt’, voogd over Anna Ida Spruijt.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 22-4-1670 werd Douwe Hoitema luitenant in de compagnie van kapitein H. van Aysma, als opvolger van N. Rucker.
Op 23 febr. 1671 benoemd tot sergeant-majoor in het Regiment Nationalen van Stecke;
In 1672 staat Hotze van Aisma vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als sergeant-majoor.
19 juli 1672: onderzoek gelast naar de rol van Hotze van Aysma en luitenant-kolonel Edzard van Douma bij de overgave van Deventer;
23 febr. 1674: benoemd tot luitenant-kolonel loco Johan Edzard van Douma; (of 23-5 volgens JP).
25 febr. 1675: in plaats van wijlen Hotze van Aysma wordt Johan van Velsen aangesteld tot zijn opvolger.
Hotze zal dus wel in de loop van 1674 zijn overleden.’
Op 26-2-1675 werd hij als luit-kol opgevolgd door kapitein L. Scheltinga (bron: M. Engels).

e-mail van Theo Terpstra dd 2-12-2023.
In de proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 228 folio 238 tot en met 242, een 7-tal aktes uit 1679 tegen van verkopen ten behoeve van de crediteuren van Horatius van Aijlva en zijn vrouw Anna van Broersma.
Daarbij gaat het om:
– 2/5 zathe te Cornwerd
– 2/5 andere zathe te Cornwerd
– Huis met stem te Exmorra
– Ander huis met stem te Exmorra
– 2/5? Zathe te Schettens
– Zathe te Cornwerd
– Hornleger te Cornwerd.

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHotze Scheltes van Aysma
WoonplaatsSchettens, Osinga State
CompagnieC30
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1652
Officier tot1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10682
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C30Seerp van Ockema
Opvolger in C30Livius L. van Scheltinga

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins