Christoffel van Sternsee

Afkomstig uit Zuid Duitsland.
Hij was grietman van Barradeel, ws vanaf 1549 tot zijn overlijden in 1560.

Zijn rouwbord hangt in het Hannemahuis te Harlingen
tekst: Hier ist dbegronus der edel und gestreng her Christof va Sternsee ridder ka. mt. haubtma drossart zu Harligen.

Er zijn twee identieke grafzerken van dit echtpaar: in Harlingen (versleten) en Metslawier (in goede staat).

Hij heeft een zogenaamd Kostuumalbum nagelaten,
zie https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/277715

Zie wapen in hout in de Bibliotheek vd universiteit te Erlangen, zie
http://www.hellenicaworld.com/Art/Paintings/en/Part6463.html

zie ook:
https://books.google.nl/books?id=53fh4YrhQBoC&pg=PA1905&lpg=PA1905&dq=christoph+von+sternsee&source=bl&ots=NXLSSW3Z9Q&sig=ACfU3U1AnovxjD3UsYgqY0wrOr19D-U1Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiwvouu44XkAhVLsaQKHeuUDxA4ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=christoph%20von%20sternsee&f=false

http://fy.wikipedia.com/wiki.cgi?Ropta

Op de fyfte en lêste stien sjucht men ûngefear yn it midden in ridder ôfbielde yn ’t harnas ; helm en hânwant lizze oan syn foettenein. Njonken him in frouspersoan, dy’t fen ’e hâls ôf oant de groun ta foar in keatling hat to hingjen. Beide binne yn biddende hâlding en krapoan libbensgreat. It rânneskrift jowt oan det hjir de „bigravenis” is fen Her Christof von Sternsee R. K M. Hauptman zu Harlingen en fen „Frau” Kunera von Sternsee dochter van Ropta. Ek fynt men op dizze stien útsein de alliantie wapens Sternsee-Ropta de 4 kertieren fen elkmis fen hjarren. It binne fen de man de wapens fen heit en mem, oarreheit en oarremem, to witten Dolocher, Hagen, Sternsee, Sigersdorf en allyksa fen de frou: Eysinga, Mockema, Ropta, Aebinga. Under oan ’e stien stiet: Anno 1637 de 4 Januari is gestorven den . . . Bocke van Sternsee out 64 jaar en leit hier begraven, Anno 1641 den 20 Aprilis sterft de . . . Catharina van Heerma syn huisfrou out in haar 63st jaar ende leit hier begraven. Yn de Frânske tiid mienden de ljue fen de frijheit, gelikenens en broerskip det der for de titelatuer fen dizze minsken dy’t al sa lang forstoarn wierne gjin reden mear wier; dêrom hawwe se dy dêr soarchfaldich ôfkappe en ek hast alle wapens danich skeind. Nou leit der to Harns yn ’e tsjerke hast krekt en allyk in stien, mei frijwol itselde opskrift. Hwer binne dizze ljue nou byset: to Harns ef to Mitselwier? For ’t neist wirdt tocht, Frou Cunera, dy’t earst forstoar, en wol to Harns, is dêrre yn ’e grêfkelder byset; letter, do’t von Sternsee it ôflei, waerd hjar kiste, tagelyk mei sines nei Mitselwier forfierd, om dêr yn it âlde femylje-grêf plak to finen. Hwent it stjerjier fen Sternsee is net op de Harnser, mar wol op ’e Mitselwierster stien oanbrocht. Lykwols, do’t 18 Novimber 1915 de grêfkelder iepen west hat, ûnder lêstopneamde twa stiennen, waerden dêr nei’t men oannaem gjin geramten fen de Ropta’s foun, mar trije kisten, gâns forgien, hwerfen yn de iene in koperen pleat laei, dêr’t opstie det hjir byset wier Mr. Johannis Casparus Bergsma, û. o. Dykgraef en Untfanger fen Eastdongeradiel. Dêr scoe men út bislute kinne, nei de Ropta’s en de Sternsee’s hawwe de Bergsma’s de kelder yn bisit nommen, nammentlik troch oankeap fen de Burmania’s. Lingte fen dizze kelder 4.71 M., breedte 2.15 M., hichte forwirf 1.50 M.; de stiennen trep hat 8 treden en is 1.10 M. breed. Dizze trep leit ûnder in flakke sarkstien, dy’t men fynt twisken it trêdde en fjirde grêf yn. Sa bigjint de skiednis fen ’e Ropta’s yn ’e skimertiid en einigt yn ’e tsjustrens fen it grêf.
Neiskrift. Ta gearstalling fen dit wirkje is brûkt: Mr. A. J. Andreæ: Oudheidkundige aanteekeningen over

Rouwbord van Christoffel van Sternsee (1520?-1560) in het Hannemahuis te Harlingen.


Memoriesteen uit 1553 te Harlingen met opschrift Christoffel van Sternsee.

Opschrift:
Cristoffel van Sternsee Ro. kei. ma. havpman drossardt en olderman tot Harlinge griitman van Barradel heft de XVI maii Ao LIII den eerste ste an dit werk gelegt

Grafzerk van Christoffel van Sternsee en Knierke van Ropta in de kerk te Metsawier.

Kenmerken

NaamChristoffel van Sternsee
Woonplaats-
CompagnieSPAANS REGIMENT
RangSpaans Regiment
NationaliteitDuitsland
Officier van:?
Officier tot<1560
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)11440
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Wapensteen
Grafsteen
Familiewapen

Andere Spaanse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins