[terug naar Rampjaar 1672]


De Friese compagnies in het jaar 1672.

In de Resoluties van de Staten van Holland en Westvriesland, staan drie Friese regimenten vermeld met hun bijbehorende compagnies.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van alle Friese kapiteins die dat jaar dienden.

Het zijn de volgende vijf regimenten met hun in totaal 71 compagnies, inclusief een gardecompagnie.

 1. Gardekapitein Johan Coenders
 2. Regiment Aylva
  1. Hans Willem van Aylva (kolonel)
  2. Johan Roorda (luitenant kolonel)
  3. Tjaert van Andringa (sergeant majoor)
  4. Feye van Burmania
  5. Hans van Hettinga
  6. Adolph du Gonne
  7. Livius van Scheltinga
  8. Gerrolt Juckema van Burmania
  9. Gaspar van Vosbergen
  10. Andries van Velsen
  11. Doecke van Hemmema
  12. Johan van Haersolte
  13. Everard Hanecroth
  14. Tinco van Andringa
 3. Regiment  Schwartzenberg
  1. Georg Wolgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (kolonel)
  2. Epe van Aesgema (luitenant-kolonel)
  3. Douwe van Sytzama (sergeant majoor)
  4. Johannes van Andela
  5. Oene Teyens
  6. Johan Tamminga
  7. Gustave Davois
  8. Jan Poppe van Andreae
  9. Hector van Glinstra
  10. Petrus van Scheltinga
  11. Arent van Loo
  12. Cornelis van Scheltinga
  13. Taco van Burmania
  14. Anthony Polman
  15. Ernst Fred. Vegelin van Claerbergen
 4. Regiment Nassau
  1. Hendrik Casimir II van Nassau (kolonel)
  2. Poppo van Burmania (luitenant-kolonel)
  3. Ulbe van Sixma (sergeant-majoor)
  4. George Frenck
  5. Feye van Heemstra
  6. Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
  7. Sybrant van Hettinga
  8. Willem Maurits van Nassau
  9. Sybrand van Ockinga
  10. Christiaan van Coenen
  11. Fermyn van Rogiers
  12. Hendrick Kuysten
  13. Hobbe Esaias van Aylva
 5. Regiment Amama
  1. Gerrit van Amama (kolonel)
  2. Allert Polman (luitenant-kolonel)
  3. Hayo Hendrick van Mauderick (sergeant-majoor)
  4. Maurits graaf van Solms
  5. Menno Coehoorn
  6. Hessel van Bootsma
  7. Jeremias Ropert zu Hatert
  8. Arnold Lintelo van d’Ese
  9. Gysbert Arentsma van Walrich
  10. Johan de Clair
  11. Jacob van der Heye
  12. Suffridus Lycklama
  13. Julius van Beyma
 6. Regiment Stecke
  1. Diederick Stecke (kolonel)
  2. Johan Idzart van Douma (luitenant-kolonel)
  3. Hotze van Aysma (sergeant-majoor)
  4. Frederik Wilhelmus graaf van Stirum
  5. Johan Alexander Lauder
  6. Dirck van Wijngaerden
  7. Barent Schotanus a Sterringa
  8. Alexander Hum
  9. George Hum
  10. Hendrick van Solgau
  11. Jarich van Ockinga
  12. Frederik van Cammingha
  13. Dominicus van Walrich
  14. Bruno Vierssen
  15. Ernst van den Clooster te Rebrugge

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53, 1672
(deel 1/5)
(Google Books)

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53, 1672
(deel 2/5)
(Google Books)

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53, 1672
(deel 3/5)
(Google Books)

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53, 1672
(deel 4/5)
(Google Books)

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53, 1672
(deel 5/5)
(Google Books)